zaproszenie cudzoziemca

Głównym warunkiem zaproszenia cudzoziemca do Polski jest to ,że osoba zapraszająca pokrywa wszelkie koszty utrzymania osoby zapraszanej, jej pobytu, ubezpieczenia zdrowotnego oraz ewentualnego wydalenia z kraju.

Zaproszenie może być wystawione przez:

Wymagane dokumenty:

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę zapraszającą wymagane są następujące dokumenty:

W przypadku,kiedy zapraszającym jest osoba prawna składane są następujące dokumenty :

W przypadku Stowarzyszenia: